انتصاب در کمیته شائولین چوان کشور

بنا به پیشنهاد ریاست محترم کمیته طی حکمی از سوی فدراسیون ووشو ،آقای محمد رضا فروحی بعنوان دبیر کمیته شائولین چوان ووشو کشور منصوب گردید.