رئیس کمیته انفورماتیک


سید محمدعلی میرحامد روی
رئیس کمیته انفورماتیک

تماس :09